Knjižnični red

Nazadnje posodobljeno četrtek, 18. 10. 2018 – Maja Ule

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnična dejavnost je integralni del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Med temeljne naloge šolske knjižnice sodi razvijanje kulture branja ter vzgajanje bralca za uporabo knjižnice in informacijskih virov. Te naloge uresničuje s knjižnično informacijskimi dejavnostmi in storitvami. Svoje naloge do članov izpolnjuje tako, da omogoča storitve, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi predvideva letni delovni načrt šole in letni delovni načrt knjižnice. Knjižnica se s svojim gradivom in dejavnostjo vključuje v vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela na šoli kot podpora ciljem teh področij.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Član si lahko na dom izposodi katerokoli gradivo (knjižno in neknjižno) razen gradiv, ki so iz utemeljenih razlogov namenjene le za čitalniško rabo:

  • gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
  • periodični tisk,
  • bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

Na dom si učenci 1. razreda lahko izposodijo 1 enoto knjižničnega gradiva, učenci 2. in 3. razreda lahko največ 2 enoti, učenci 4. do 9. razreda največ 3 enote (v primeru hkratne izposoje poučnega in leposlovnega gradiva izjemoma 5 enot), učitelji pa neomejeno število enot.

Knjižnično gradivo si učenci lahko izposodijo za 14 dni.

Učenec lahko izposojeno gradivo podaljša. Podaljšati ni mogoče gradiva za domače branje, bralno značko ali gradiva, ki ga je že prej rezerviral kdo drug. Po preteku roka vračila knjižničnega gradiva se učenca opomni, da dolguje gradivo. Knjižničar opominja ustno, opomine pa lahko pošilja tudi pisno. V primeru neporavnanih sprotnih obveznosti, nadaljnja izposoja gradiva ni mogoča.

Ob koncu šolskega leta mora vsak član poravnati vse obveznosti v knjižnici, učenci 9. razreda morajo poravnati svoje obveznosti, najkasneje do 5. junija tekočega leta.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko. Če enakega gradiva ni več mogoče dobiti, ga v dogovoru s knjižničarjem nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica je prostor, kjer vsak lahko prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja na pouk in najde svoj mir.

V knjižnici člani samostojno ali ob pomoči knjižničarja iščejo želeno gradivo, pri čemer ne smejo z glasnim govorjenjem motiti drugih. Zaradi zagotovitve nemotenega dela članov knjižnice morata biti v vseh prostorih red in tišina. Kakršnakoli dejavnost ali vedenje posameznika, ki bi motilo ali oviralo tekoče delo v knjižnici, ni dovoljeno.

V knjižnici je prepovedano:

  • uničevanje knjižničnega gradiva in šolskega inventarja,
  • vpitje,
  • prinašanje in uživanje hrane in pijače,
  • telefoniranje in
  • drugo neprimerno vedenje.

V kolikor se član knjižnice kljub opozorilu knjižničarja neprimerno vede še naprej, mora zapustiti knjižnico. Če se učenec večkrat neprimerno obnaša in krši knjižnični red, mu je za določen čas prepovedan obisk knjižnice. O tem knjižničar obvesti razrednika.

Pravila obnašanja pri uporabi računalnikov

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarjem. Pred uporabo se je potrebno dogovoriti s knjižničarjem in zabeležiti ime, priimek ter razred uporabnika, pa tudi namen, za katerega se uporablja računalnik.

Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, itd). Z računalnikom se ravna skrbno in odgovorno. Uporaba računalnika v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarjem). Uporabo računalnika nadzoruje knjižničar.

Uporaba računalnika je prepovedana za igranje igric, spletno nakupovanje in vnašanje osebnih podatkov ter vse ostalo, kar ni namenjeno pripravi na pouk. Prepovedano je tudi brisanje in nameščanje programov ter uničevanje strojne opreme. V kolikor člani zlorabijo pravila pri uporabi računalnikov, se jim odreče njihova uporaba.

Dostopnost