Zgodovina šole

Nazadnje posodobljeno petek, 9. 2. 2018 – Jernej Gabrijel

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE IN KRATEK ORIS ŠOLSTVA V PRETEKLOSTI

Prvo šolsko poslopje je bilo v kraju sezidano leta 1857 in kasneje vpisano v zemljiško knjigo kot last župne občine Trebnje. Pritličje zgradbe je bilo namenjeno za stanovanji učitelja in cerkovnika. Otroke so duhovniki v Trebnjem sicer poučevali že od leta 1820 dalje, šola pa je bila z odlokom kneza škofovskega konzistorija v Ljubljani ustanovljena 15. 6. 1858. Ob ustanovitvi je bila enorazrednica, leta 1873 pa je bila razširjena v dvorazrednico.

Prva leta so otroke poučevali le učitelji, šele v zadnjem desetletju 19. stoletja je prvi razred poučevala učiteljica. Pouk se je pričel 15. oktobra, šolsko leto pa se je zaključilo 31. avgusta. Pomembna pridobitev je bil šolski vrt, kjer so učenci pridobivali tudi praktično znanje. Leta 1890 je šola postala štirirazrednica. V času, ko so razširili šolske prostore, je zelo upadel šolski obisk. Predvsem starejši otroci so več pomagali doma pri kmečkem delu, ker so očetje za lažje preživetje gradili dolenjsko železnico.

V začetku 20. stoletja je bilo v Trebnjem že okoli 600 učencev, zato so veliko prostorsko stisko rešili z gradnjo šole v Dolenji Nemški vasi, kjer se je pouk začel v šolskem letu 1909/1910. Tako je bila šola v Trebnjem precej razbremenjena. Leta 1911 so temeljito popravili šolsko poslopje.

Med prvo svetovno vojno je bil pouk slabo obiskan, saj so polja spet obdelovali otroci. Z odlokom prosvetnega oddelka je bila šola leta 1924 razširjena v petrazrednico, leta 1934 pa je postala šestrazrednica. Delno je pouk potekal v občinski zgradbi.

V času druge svetovne vojne je bil pouk večkrat prekinjen. Kmalu po vojni, leta 1948, je bila z odlokom Ministrstva za prosveto določena v Trebnjem sedemletna šola. Prva leta po vojni je zaradi prostorske stiske pouk potekal na različnih lokacijah v Trebnjem. V sklopu šole sta delovala tudi otroški vrtec in glasbena šola, ki sta sedaj samostojna zavoda.

O novi prepotrebni šolski zgradbi so se občinski možje pogovarjali že pred vojno, po njej pa je minilo še 20 let, da so se trebanjski učenci preselili v novo šolo, ki pa je kmalu postala pretesna. Zato so leta 1979 začeli z gradnjo sedanje šolske zgradbe, v kateri se je za več kot 800 učencev začel pouk po zimskih počitnicah leta 1982. To kaže na večje priseljevanje v Trebnje, saj se je kraj po drugi svetovni vojni pospešeno razvijal. Nekaj učencev se je leta 1974 prešolalo v Trebnje tudi iz šole v Knežji vasi, s Čateža pa leta 1983, saj sta bili tam šoli zaradi premajhnega števila učencev ukinjeni.

Danes pouk poteka na centralni šoli v Trebnjem in na podružničnih šolah v Dobrniču, Dolenji Nemški vasi in Šentlovrencu.

Datum: 1. 9. 2012

Povzetek pripravila:

Metoda Livk

VIR: Stoji učilna zidana: šolstvo na Trebanjskem skozi čas – 1858 – 1998. Trebnje: Osnovna šola Trebnje, 1998

 

Dostopnost